fbpx

Algemene Voorwaarden voor Hulp bij Contentcreatie

Ik help ondernemers en bedrijven om méér uit hun website te halen. Dat doe ik door te schrijven, optimaliseren, bedenken en redigeren. Maar ook door het maken van beeld. Hier horen Algemene Voorwaarden bij.

Op zoek naar de Algemene Voorwaarden voor Klein Bedrijfjes op het platform? Kijk dan hier.

Om het je makkelijk te maken, hier een héél vereenvoudigde samenvatting:

Ik doe mijn best om goed werk te leveren: social media beheer, aanpassingen op jouw website, teksten te schrijven of foto’s te maken waar jij blij mee bent. Dat doe ik zorgvuldig en binnen de afgesproken termijn.

Jij bent eerlijk en volledig in de informatie die je mij geeft, en houdt je aan de afspraken. Je reageert vlot op vragen of met feedback op de teksten. Je komt netjes de betaalverplichting na.

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk contact en elke overeenkomst of opdracht tussen jou en mij mbt de volgende diensten:
– Creëren van WordPress websites,
– Schrijven van teksten,
– Beheer van Social Media,
– Maken van foto’s.

Indien jij namens een derde partij handelt gelden de Algemene Voorwaarden ook voor hen. Het is jouw verantwoordelijkheid om die derde partij daarover te informeren. De rechtstreekse opdrachtgever blijft aansprakelijk in geval van schade of niet nagekomen verplichtingen, ook als die veroorzaakt zijn door de derde partij.

Voor plaatsing van jouw bedrijfje op Klein Bedrijfje (www.kleinbedrijfje.nl) zijn de voorwaarden van toepassing die hier te vinden zijn.

Overeenkomst

1. Een overeenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling afgesproken worden.

2. Eventuele offertes zijn altijd vrijblijvend, met een geldigheid van 30 dagen.

Opdracht

3. Ik heb een leveringsplicht, geen resultaatplicht. Dat wil zeggen: ik lever de gevraagde producten (tekst, foto’s, website of anders besproken), maar ik bied geen garanties over de resultaten die met deze behaald worden.

4. Ik zet mij in om jou en je bedrijf goed te leren kennen, zodat ik het best mogelijke product kan maken (tekst, foto’s, website of anders besproken). Van jou verwacht ik dat je mij volledig en waarheidsgetrouw informeert.

5. Ik werk zorgvuldig en lever het producten (tekst, foto’s, website of anders besproken) die zo goed mogelijk zijn. Tegelijk heb jij als opdrachtgever de plicht om de producten te controleren op eventuele fouten of onjuistheden.

6.
 Ik doe het liever niet, maar ik heb altijd het recht een opdracht te staken of op te schorten. In dat geval vervalt je betalingsverplichting, tenzij mijn beslissing is gemotiveerd door fouten, onzorgvuldigheden of wangedrag van jou.

7. Als jij de opdracht wil stopzetten mag dat altijd. Je hebt dan wel een betalingsverplichting voor het werk wat ik al heb uitgevoerd.

Levering

8. De datum van oplevering wordt besloten in overleg.

9. Bij deadlines doe ik mijn uiterste best om deze te halen. Of dat lukt is mede afhankelijk van jouw inzet.

10. Als ik een deadline niet haal ben ik niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade, tenzij anders overeengekomen.

11. Teksten worden aangeleverd via email als Word- of PDF-document. Foto’s in JPG of PNG. In overleg zijn andere leveringswijzes uiteraard mogelijk.

Wijzigingen

12. Bij al mijn teksten heb je het recht op wijziging. Dit recht geldt tot maximaal één maand na levering.

13. Bij misbruik van dit recht kan ik weigeren de wijzigingen door te voeren. De betalingsverplichting blijft dan gehandhaafd.

14. Een verzoek om wijzigingen geef je bij voorkeur per email door.

15. Bij grote aanpassingen of aanpassingen voortvloeiend uit fouten of onzorgvuldigheden door jou kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.

Betaling

16. Facturen verzend ik digitaal via email.

17. Ik hanteer een betaaltermijn van 14 dagen.

18. Als je die termijn overschrijdt wordt de rekening vermeerderd met de wettelijke rente berekend vanaf het moment van verzuim.

19. Als je ook na aanmaning niet betaalt ben je ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

20. Bij betaalproblemen ben ik bereid een betaalregeling af te spreken, mits jij als opdrachtgever mij tijdig op de hoogte stelt van de problemen.

21. Als ik reden heb om te twijfelen of je mij kunt betalen, bijvoorbeeld omdat je een faillissement aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, mag ik direct de opdracht opschorten of staken. Je hebt dan nog steeds een betalingsverplichting voor het verrichte werk.

Rechten

22. Ik behoud, indien van toepassing, het recht om mij te beroepen op auteursrecht.

23. Ik mag eisen dat mijn naam, website of bedrijf niet vermeld wordt bij een publicatie, tekst of foto.

24. De publicatierechten van de teksten worden pas na volledige betaling aan jou overgedragen. 

25. Je mag de teksten niet doorverkopen en je mag het publicatierecht niet overdragen aan derden. Oftewel: jij, als opdrachtgever, mag de teksten gebruiken maar anderen niet.

26. Bij een overeenkomst waar een derde partij bij betrokken is kan het publicatierecht door mij aan hen worden toegekend.

27. Als je mijn teksten voor andere doeleinden wil gaan gebruiken is hier mijn toestemming voor nodig.

28. Ik behoud het recht om van foto’s gebruik te maken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

29. Jij dient de persoonlijkheidsrechten mij, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

30. Elk gebruik van werk van mij dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht.

Aansprakelijkheid

31. Ik ben niet aansprakelijk voor schade door onjuistheden, fouten of onvolledige informatie in de teksten.

32. Door akkoord te geven op een opdracht vrijwaar jij, als opdrachtgever, mij van die aansprakelijkheid.

33. Als opdrachtgever ben jij altijd eindverantwoordelijke voor het controleren van de inhoud, vorm en kwaliteit van de geleverde producten.

34. Als ik wegens ondeskundigheid of nalatigheid toch aansprakelijk gesteld kan worden, dan blijft het schadebedrag beperkt tot maximaal het factuurbedrag. De aansprakelijkheid geldt nooit voor indirecte schades zoals gevolgschade, derving van inkomsten, of verlies van spaargelden.

35. Mocht een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet kunnen worden nageleefd of in strijd zijn met de wet, dan blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

Geschillen

36. Als er een tijdens of na de opdracht een conflict ontstaat dan los ik dit graag onderling op.

Wijzigingen Algemene Voorwaarden

37. Ik behoud het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

38. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door mij aan jou als opdrachtgever medegedeeld.

39. Indien jij een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan je als opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.